Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Foodimus en gebruikers en partners.

Artikel 3: Registratie

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Foodimus dient een gebruiker zich te registreren. Bij registratie dient de gebruiker de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Foodimus is gerechtigd om een gebruiker te weigeren.

Artikel 4: Aanmelding partners

Om diensten aan te kunnen bieden via Foodimus dient een partner zich aan te melden. Bij aanmelding dient de partner de gevraagde persoonsgegevens en informatie over de aangeboden diensten te verstrekken. Foodimus is gerechtigd om een partner te weigeren.

Artikel 5: Diensten

Foodimus zal zich inspannen om de diensten naar beste vermogen te verlenen. Foodimus is echter niet aansprakelijk voor storingen of andere problemen die niet te wijten zijn aan Foodimus.

Foodimus is gerechtigd om de diensten te wijzigen of te beëindigen. Foodimus zal gebruikers en partners hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 6: Prijzen

De prijzen voor de diensten van Foodimus zijn vermeld op de website van Foodimus. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7: Betaling

De betaling voor de diensten van Foodimus dient vooraf te worden voldaan. Betaling kan plaatsvinden via de door Foodimus geaccepteerde betaalmethoden.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de diensten van Foodimus berusten bij Foodimus. Gebruikers en partners mogen de diensten van Foodimus enkel gebruiken voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om de diensten van Foodimus te verveelvoudigen, openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodimus.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Foodimus is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de diensten van Foodimus. Foodimus is ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van een partner.

Artikel 10: Geheimhouding

Gebruikers en partners zijn verplicht om vertrouwelijke informatie van Foodimus geheim te houden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Foodimus en gebruikers en partners worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. De nietige of vernietigbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Aanvullende bepalingen voor foodimus

Artikel 13: Bemiddeling

Foodimus bemiddelt tussen gebruikers en partners. Foodimus is niet aansprakelijk voor de inhoud van de bemiddeling.

Artikel 14: Kwaliteit

Foodimus streeft ernaar om de kwaliteit van de diensten te waarborgen. Indien een gebruiker of partner van mening is dat de kwaliteit van de diensten niet voldoet, kan hij of zij dit melden bij Foodimus. Foodimus zal dan onderzoeken of er maatregelen nodig zijn.

Artikel 15: Wijziging algemene voorwaarden

Foodimus is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gebruikers en partners worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 28 december 2023.